• åbningstider man-fredag : 07.30 - 15.00
  • telefonnummer 70 22 82 01
  • åbningstider info@nielsensikring.dk

Nielsen Sikrings salgs- og leveringsbetingelser | Download PDF nederst på siden

Salgs- og leveringsbetingelser

Nielsen Sikring ApS, CVR-nr. 33 25 72 01

Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser er modtaget og gennemlæst af kunden forud for indgåelse af enhver aftale og er dermed altid en del af aftalegrundlaget mellem kunden og NIELSEN SIKRING. Ved uoverensstemmelse mellem salgs- og leveringsbetingelser og aftalegrundlaget i øvrigt, viger salgs- og leveringsbetingelserne for de konkrete aftalevilkår. Har kunden ved ordreafgivelse angivet betingelser for aftalen, er disse kun gyldige for forholdet mellem kunden og NIELSEN SIKRING i det omfang, at NIELSEN SIKRING skriftligt har bekræftet dette.

Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Alle tilbud og ordrer betragtes som afgivet til de på leveringsdagen gældende priser, baseret på materiale, arbejdsløn, valutakurser, told og fragt. Ved ændring af disse forbeholdes ret til prisregulering. Eventuelle prisreguleringer kan finde sted løbende. I de angivne priser er det forudsat, at arbejdet kan udføres fortløbende og uhindret indenfor NIELSEN SIKRINGs normale arbejdstid.

Leveringsforbehold

Leverancen omfatter kun de i tilbud eller ordrebekræftelse anførte materialer, installationstimer m.v. Leveringen kan omfatte software, og kunden står inde for, at oplysninger om egen software opfylder samtlige krav til, at systemet kan fungere.

Kunden skal ved installeringsopgaver sikre, at strømførende enheder kan tilsluttes en stikkontakt, som sidder højest tre meter fra betjeningspanelets placering, og at NIELSEN SIKRING kan installere anlægget inden for normal arbejdstid og uden særlige gener.

Er der i tilbuddet opgivet en pris på levering og montering, må kunden drage omsorg for at lokale/facade, hvor monteringen skal foretages, er parat, således at montørerne ikke sinkes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer eller andre for montørerne i øvrigt uvedkommende varer samt uforudsete montageforhold, f.eks. tildækkede fastgørelsessteder, der først bliver synlige ved montage. Dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for NIELSEN SIKRINGs montører på grund af sådan gener skal betales af kunden i henhold til særskilt regning.
NIELSEN SIKRING er ikke ansvarlig for at dække omkostninger til reparationer på ejendommen (eksempelvis reparationer af skruehuller i væggen), som evt. skal laves, når NIELSEN SIKRING har ændret eller nedtaget overvågnings- og alarmanlæg eller skilte. Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætningen af nye skilte for kundens regning.

Leveringstid

Leveringstiden fastsættes efter nærmere aftale med kunden. Hvis der er udfærdiget en tidsplan, er den en del af aftalegrundlaget.

Force majeure

NIELSEN SIKRING er uden ansvar for forsinkelser og/eller forhindringer, som skyldes forhold udenfor selskabets kontrol, såsom forhold ved kunden, strejke, lockout, leverandørsvigt, lovindgreb m.v. Endvidere forbeholder NIELSEN SIKRING sig ret til helt eller delvist at annullere ordren, eller udskyde leveringstiden, svarende til den af forhindringen svarende forsinkelse. Under force majeure henhører blandt andet; arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærring, politiske uroligheder, leverandørsvigt eller andre omstændigheder, der ligger uden for NIELSEN SIKRINGs kontrol og som påvirker NIELSEN SIKRINGs muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Fakturering og betalingsbetingelser

Fakturering sker normalt ved opgavens afslutning. NIELSEN SIKRING er dog berettiget til at fakturere aconto svarende til det udførte arbejde.

Ekstra ydelser vil blive faktureret løbende eller ved opgavens afslutning. Ekstra ydelser betragtes f.eks. som omkostninger ved reparation og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af tredje mand (f.eks. teleselskaberne, leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign.).

Betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage efter fakturadato, medmindre andet fremgår af aftalegrundlaget.

Såfremt fristen for rettidig betaling overskrides, beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned af det forfaldne beløb inklusiv moms. For fremsendelse af rykker pålægges rykkergebyr på 100 kr. i henhold til rentelovens regler.

Betalinger afskrives først på renter, gebyrer og omkostninger.

Såfremt kunden er registeret i RKI eller andre kreditoplysningsbureauer som værende dårlig betaler ved aftalens indgåelse, kan der ikke ydes kredit, og al samhandel skal foregå med kontant betaling forud for levering. NIELSEN SIKRING er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt dette misligholdes af kunden. Dette er også gældende i tilfælde, hvor kunden registreres i RKI eller andre kreditoplysningsbureauer i aftalens løbetid.

Ved forhold vedrørende betaling af evt. abonnement henvises til de til enhver tid gældende abonnementsbetingelser.

Ejendomsforbehold

NIELSEN SIKRING forbeholder sig ejendomsretten til alle produkter og materialer indtil hele købesummen inklusiv eventuelle renter og gebyrer er betalt. Kunden er dog forpligtet til at holde de leverede varer forsikret mod eventuelle skader, såsom brand, indbrud, hærværk, vandskade, lynskade, overspænding og lignende.

Fejl og mangler

NIELSEN SIKRING påtager sig ikke videregående garantiforpligtelser overfor kunden vedrørende fejl og mangler ved leverede produkter end hvad der følger af gældende producentgarantier.

NIELSEN SIKRING påtager sig at udbedre fejl og mangler ved det leverede materiel på leveringsadressen i 12 måneder fra leveringsdato, når fejlen har karakter af materialefejl eller monteringsfejl. Fejl der skyldes overlast og/eller fejlbetjening er ikke omfattet af selskabets afhjælpningspligt.

NIELSEN SIKRINGs afhjælpningspligt dækker materialer, arbejdsløn og kørsel indenfor normal arbejdstid. NIELSEN SIKRING påtager sig intet ansvar udover ovennævnte, som dækkes af afhjælpningspligten. Levering og udskiftning af forbrugsmateriel, som f.eks. batterier, omfattes ikke af afhjælpningspligten.

Kunden kan ikke i anledning af fejl og mangler hæve købet, kræve forholdsmæssig afslag, omlevering eller tilbageholde betaling helt eller delvist, når forholdet tilbydes afhjulpet af NIELSEN SIKRING.

Produktansvar

NIELSEN SIKRING kan ikke pålægges erstatningsansvar for tings- og/eller personskade opstået som følge af mangler, fejl eller defekt i det leverede produkt, medmindre dette følger af ufravigelig lovgivning om produktansvar.

NIELSEN SIKRING dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til produkter leveret af NIELSEN SIKRING.

Ansvarsbegrænsning

NIELSEN SIKRING hæfter ikke for skader, som kunden selv kan forsikre sig imod, samt driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab af enhver art. NIELSEN SIKRING har ligeledes intet ansvar for enhver form for direkte eller indirekte tab som følge af mangelfuld levering. NIELSEN SIKRINGs ansvar er begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige 10 millioner kroner.

NIELSEN SIKRING dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelse eller forsinkelser og ændringer fra teleselskab og lignende. NIELSEN SIKRING er således uden ansvar af enhver art i tilfælde af at mobil-nettet ikke levere signaler til kontrolcentralen eller at mobil-nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til mobil-nettet kan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt mobil-nettet lukkes eller dækningen ophører, har NIELSEN SIKRING ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et erstatningsprodukt.

NIELSEN SIKRING påtager sig intet ansvar som følge af unormale vejrforhold, der forøger reaktions- og udkaldstiden i henhold til kundens forholdsordre.

NIELSEN SIKRING fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende strømafbrydelse, der f.eks. bevirker nedbrydning i køle- eller serverrum samt eventuelle konsekvenser heraf.

NIELSEN SIKRING er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, kodeord, fjernbetjening m.v. NIELSEN SIKRING er uden svar for indbrud i nøgleboks og følge heraf.

NIELSEN SIKRING er uden ansvar af enhver art i tilfælde af svigt i radiokommunikationen mellem sensorer og overvågnings- og alarmanlæg, som ikke kan tilskrives NIELSEN SIKRING.

NIELSEN SIKRINGs levering af ethvert overvågningssystem opfylder den til enhver tid gældende lovgivning eller forskrifter udstedt med hjemmel heri. NIELSEN SIKRING hæfter ikke for kundens brug af videoovervågning eller anden interaktiv overvågning af personale eller kunder, idet der henvises til gældende lov. NIELSEN SIKRING hæfter ikke for tredjemands utilsigtede, retsstridige eller tilfældige adgang i kundens eventuelle systemer og/eller netværk. Det er kundens ansvar at meddele NIELSEN SIKRING ændringer i det af forsikringsselskabet udstedte sikringsniveau.

Reklamation

Kunden har pligt til straks efter overdragelsen af leverancen at kontrollere, at denne overholder mængde og kvalitet svarende til det aftalte. Reklamation over fejl og mangler ved leverede varer skal ske skriftligt, uden unødvendigt ophold, efter varens modtagelse. I modsat fald regnes leverancen som accepteret.

Hvis kunden vil holde NIELSEN SIKRING ansvarlig for en indtruffet skade, skal kunden straks meddele dette skriftligt til NIELSEN SIKRING. Udbedring kan alene ske efter NIELSEN SIKRINGs forudgående skriftlige accept.

Returnering

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med NIELSEN SIKRING. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko.

Værnetings- og lovvalgsaftale

Retssager skal anlægges ved Retten i Aalborg. Tvister mellem kunden og NIELSEN SIKRING skal afgøres efter dansk ret.

Ikrafttræden

Disse salgs- og levertingsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2016 og er gældende, indtil nye meddeles.

De til en hver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser fremgår endvidere af NIELSEN SIKRINGs hjemmeside www.nielsensikring.dk

Download PDFDownload PDF af Salgs- og leveringbetingelserne

Er dit hjem sikret?

Vi sætte kun anerkendte og avancerede alarm- og overvågningssystemer op. Det er avanceret teknologi pakket brugervenligt ind. Vi tilbyder en løsning, hvor du 24/7 kan være opdateret på mobilen, endda også med billeder, uanset hvor du er.

Er din virksomhed sikret?

Din virksomhed er vigtig, og derfor skal den sikres.
Hos Nielsen Sikring kan vi hjælpe dig med alt fra videoovervågning til adgangskontrol og låsesystemer.